Skip to main content

Khảo sát này được tạo bởi Nocode Insider, nhằm mục đích thu thập nhu cầu khảo sát đa dạng liên quan đến Low-code/No-code từ thị trường

Về bảo mật

  • Mọi thông tin thu thập được từ người tham gia khảo sát sẽ được bảo mật tuyệt đối và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Kết quả khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích và báo cáo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.