Skip to main content
Thực hiện khảo sátTôi muốn tạo khảo sát

Định hình và mang lại những thực hành sâu sắc cho Low-code/No-code Việt Nam

Khảo sát về kỹ năng cần thiết để thành thạo công cụ LCNC

Tham gia khảo sát

Nhu cầu sử dụng và học các công cụ LCNC

Tham gia khảo sát

Khảo sát về các lĩnh vực ứng dụng phổ biến của LCNC

Tham gia khảo sát